Повернутися до звичайного режиму

Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України "Про освіту" однією з форм здобуття освіти є екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) (спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства) та Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти Наказ № 955 від 10.07.2019р., з 2019-2020н.р. в нашому навчальному закладі відкриваються класи з екстернатною формою навчання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від ___ _________ 2018 року № ____

Положення

про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття загальної середньої освіти (далі – здобуття освіти) за індивідуальною формою, що організовується у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні освіти (далі – заклади освіти), іншими суб’єктами освітньої діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про освіту».

2. До індивідуальної форми здобуття освіти належать екстернатна (екстернат), сімейна (домашня) і педагогічний патронаж.

Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.

3. Здобувачі освіти (у разі досягнення повноліття) або їх батьки та інші законні представники можуть обирати для здобуття освіти екстернатну форму (далі – екстернат), сімейну (домашню) форму або педагогічний патронаж відповідно до їх інтересів, здібностей, потреб, мотивації, можливостей і досвіду.

4. Організація здобуття освіти за індивідуальною формою здійснюється закладами освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про освіту», за рішенням керівника та за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

5. Зарахування на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться, як правило, до початку навчального року.

Переведення на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації (далі – атестація). Відповідне обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованій території України, території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період здійснення зазначених заходів) (далі – неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом всього навчального року.

6. Підстави для зарахування до закладу освіти для здобуття освіти за індивідуальною формою (переведення на індивідуальну форму здобуття освіти), визначаються розділами ІІ – ІV цього Положення.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти та відрахування із закладу освіти здобувачів, які навчаються за індивідуальною формою, здійснюється за наказом керівника закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

Документи, які додатково подаються для зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти, визначаються розділами ІІ – ІV цього Положення.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

7. Заклад освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності, який діє відповідно до Закону України «Про освіту», подає відомості про здобувачів освіти до відповідних органів управління у сфері освіти, які забезпечують їх внесення до реєстру даних про дітей шкільного віку в порядку, встановленому законодавством.

8. Керівник закладу освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності, який діє відповідно до Закону України «Про освіту», у якому організовано індивідуальну форму здобуття освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (за потреби), організації та проведення консультацій, надання доступу здобувачам освіти до користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти тощо.

Керівник закладу освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності, який діє відповідно до Закону України «Про освіту», ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків або інших законних представників (одного з них) з порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти, визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти.

9.Індивідуальний навчальний план, що визначає індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, розробляється педагогічними працівниками закладу освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності, який діє відповідно до Закону України «Про освіту», у взаємодії зі здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Батьки або інші законні представники здобувача освіти можуть брати участь у розробленні індивідуального навчального плану.

До розроблення індивідуального навчального плану можуть залучатися фахівці в галузі педагогіки, психології, корекційної освіти.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі освітньої програми закладу освіти та затверджується керівником закладу освіти. Якщо організація здобуття освіти за індивідуальною формою здійснюється іншим суб’єктом освітньої діяльності, який діє відповідно до Закону України «Про освіту», індивідуальний навчальний план здобувача освіти розробляється ним на основі типової чи іншої освітньої програми, затвердженої в установленому порядку.

Індивідуальний навчальний план повинен включати всі предмети інваріантної частини (базові, вибірково-обов’язкові) відповідно до навчального плану закладу освіти.

Затвердження індивідуального навчального плану здійснюється за погодженням з батьками або іншими законними представниками здобувача освіти (одним із них).

Виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти фіксуються в окремому журналі.

10. Із метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами затверджується індивідуальна програма розвитку відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872.

11. Керівники закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про освіту», здійснюють контроль за виконанням освітніх програм, за якими навчаються здобувачі освіти за індивідуальною формою.

12. Оцінювання навчальних досягнень і атестація здобувачів освіти за індивідуальною формою здійснюється відповідно до законодавства в сфері загальної середньої освіти та особливостей, визначених цим Положенням.

13. Видача документів про освіту, у тому числі з відзнакою, та відзначення успіхів здобувачів освіти (нагородження похвальними листами, грамотами тощо) здійснюється відповідно до законодавства в сфері загальної середньої освіти.

ІІ. Екстернат

1. Екстернат організовується для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;

2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;

5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів освіти).

2. Екстерном є особа, зарахована до закладу освіти на екстернат для самостійного засвоєння освітньої програми та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

Заклад освіти організовує екстернат для здобувачів освіти незалежно від верхньої межі їх віку.

3. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу. До заяви додається відповідний документ (документи), що підтверджує наявність такої підстави. Прискорене опанування змісту навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів освіти) підтверджується відповідно до пункту 4 цього розділу.

Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала з неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткненняв супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою).

4. Заклад освіти, у якому організовується екстернат, визначає рівень навчальних досягнень (на підставі особистої заяви одного з батьків дитини або іншого її законного представника чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту, за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) для:

осіб, які не мають документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації;

осіб, які прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів освіти).

Для проведення оцінювання навчальних досягнень особи наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії) та порядок організації роботи, а також графік проведення оцінювання і перелік завдань з навчальних предметів. Результати оцінювання оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

5. Оцінювання навчальних досягнень екстернів за відповідний клас або рівень початкової, базової або повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини (базових, вибірково-обов’язкових) навчального плану закладу освіти. Екстерни з числа випускників закладів освіти попередніх років, які свого часу не мали результатів річного оцінювання навчальних досягнень із певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета. Оцінювання проводиться, як правило, до закінчення навчального року. Оцінювання навчальних досягнень осіб, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, здійснюється протягом всього навчального року.

6. Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання навчальних досягнень за один або кілька років навчання в межах одного або декількох рівнів освіти. Результати оцінювання оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

7. Особи, які зараховані на екстернат на підставі того, що прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів освіти), продовжують навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче достатнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.

У разі встановлення у таких здобувачів початкового або середнього рівня навчальних досягнень з предмету/предметів інваріантної частини (базових та вибірково-обов’язкових) навчального плану закладу освіти, відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти вони можуть бути переведені на іншу форму здобуття освіти.

8. Екстерни, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту державного зразка проходять річне оцінювання та атестацію.

За наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про загальну середню освіту, екстерни, які мають такі документи про освіту за кордоном, для отримання документів про відповідний рівень повної загальної середньої освіти проходять лише атестацію.

9. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, можуть пройти атестацію за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень (крім навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Історія: Україна і світ», «Географія», «Громадянська освіта», «Правознавство», «Основи правознавства», «Захист Вітчизни»). У такому випадку екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової загальної середньої освіти за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за курс базової загальної середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.

ІІІ. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб, батьки або інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно.

Батьки або інші законні представники здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою суб’єктів освітньої діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про освіту».

2. Відповідальність за здобуття дітьми освіти на рівні не нижче державних стандартів загальної середньої освіти несуть їх батьки або інші законні представники.

3. Зарахування на сімейну (домашню) форму здобуття освіти здійснюється закладом освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає особа, яка має здобувати освіту, або іншим закладом освіти за вибором батьків (інших законних представників) і погодженням із керівником цього закладу.

До заяви про зарахування (переведення) на сімейну (домашню) форму здобуття освіти додається документ, виданий службою у справах дітей, про відсутність здобувача освіти на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання навчальних досягнень і атестацію (крім здобувачів освіти, які навчаються у 1-2 класах).

Завдання для підсумкового оцінювання та атестації здобувачів освіти складаються з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі закладу освіти та навчальних програмах.

Протягом першого року здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою підсумкове оцінювання відбувається двічі у семестр/півріччя.

Якщо протягом першого року здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою результати навчальних досягнень здобувачів освіти встановлено не нижче середнього рівня, наступного року та в подальшому оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти відбувається 1 раз у семестр/півріччя.

5. Якщо за результатами підсумкового оцінювання та/або атестації здобувачів освіти встановлено рівень їх навчальних досягнень не нижче середнього, вони можуть продовжувати навчання за сімейною (домашньою) формою.

Якщоза результатами підсумкового оцінювання здобувачів освіти за одним або кількома предметами встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень або здобувачі освіти не пройшли підсумкове оцінювання без поважних причин, вони можуть повторно пройти оцінювання протягом місяця.

Батьки або інші законні представники здобувачів освіти мають створити умови, які забезпечують підвищення рівня їх навчальних досягнень і повторне проходження ними оцінювання.

Якщо за результатами повторного оцінювання здобувачів освіти встановлено початковий рівень їх навчальних досягнень або здобувачі освіти повторно не з’явилися для проходження підсумкового оцінювання без поважних причин, вони можуть бути переведені на іншу форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.

6. Для здобувачів освіти, які навчаються у 1-2 класах, застосовується формувальне оцінювання, результати якого фіксуються у свідоцтві досягнень. Оцінювання відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти у різних видах діяльності протягом одного навчального дня (за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків або інших законних представників).

7. Оцінювання навчальних досягнень та атестація здобувачів освіти здійснюється педагогічними працівниками закладу освіти за окремим графіком відповідно до наказу керівника закладу.

ІV. Педагогічний патронаж

1. Педагогічний патронаж може бути організований для:

1) здобувачів початкової та базової середньої освіти, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі закладу освіти становить менше 5 осіб);

2) осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю;

3) здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти, оскільки:

знаходяться на лікуванні (стаціонарному чи амбулаторному) більше 1 місяця;

мають хвороби шкіри та підшкірної клітковини, що призводять до ризику інфікування (епідермоліз бульозний, важкі форми атопічного дерматиту та вроджений ехтіоз, залежно від стану);

мають тяжкі психічні розлади;

мають захворювання, що супроводжуються лабораторно підтвердженою імуносупресією (патологічною – пов’язаною з онкологічними або іншими захворюваннями; штучною – у разі прийому лікарських засобів, що призводять до лейкопенії, зниження інтенсивності фагоцитозу тощо);

На підставі рішення лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я здобувачі освіти можуть поєднувати кілька форм здобуття освіти.

2. Здобуття освіти за формою педагогічного патронажу передбачає:

організацію освітнього процесу в умовах, найбільш сприятливих для дитини, у тому числі вдома або в закладі охорони здоров’я;

надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, що найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;

забезпечення освітнього процесу необхідними засобами навчання з урахуванням індивідуальних потреб здобувача освіти;

можливість періодичного включення здобувача до класного колективу з метою соціалізації (у межах освітніх заходів);

взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами.

3. Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, до заяви додається висновок фахівців інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж здобувачів освіти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти, до заяви додається висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

4. Організація педагогічного патронажу для здобувачів освіти, яким необхідно пройти лікування більше 1 місяця, може відбуватися вдома або в закладі охорони здоров’я. Якщо здобувач освіти проходить лікування в закладі охорони здоров'я, педагогічний патронаж організовується в закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти.

5. Організація педагогічного патронажу здійснюється педагогічними працівниками закладу освіти із залученням, за необхідності, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, інших фахівців у галузі педагогіки, психології, корекційної освіти.

6. Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, яким необхідно пройти лікування в закладі охорони здоров’я більше 1 місяця, організовується при найближчому за розташуванням до місця лікування закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти, і починається не раніше 3 днів після того, як хворий влаштувався до закладу охорони здоров'я. За наявності у такому закладі освіти групи здобувачів, які проходять лікування, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися у групі (за потреби протягом навчального року). Контингент таких здобувачів освіти ураховується в статистичних звітах тих закладів освіти, у яких вони навчаються постійно та з яких вони не відраховуються.

Результати виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти вказуються у довідці, що видається закладом освіти, який організовує педагогічний патронаж, за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

7. Після завершення терміну здобуття освіти у формі педагогічного патронажу здобувачі освіти можуть продовжувати навчання у закладі освіти на загальних підставах.

V. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою

1. Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

2. Для здобувачів освіти, які навчаються за екстернатною або сімейною (домашньою) формою відводиться:

на проведення підсумкового оцінювання – 1 академічна година (один урок) з кожного навчального предмета;

на перевірку робіт – 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин (диктант), 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів;

на проведення консультацій – 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше 3 годин на навчальний предмет відповідного класу).

3. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють навчання за формою педагогічного патронажу, кількість навчальних годин для її організації визначаються наказом керівника закладу освіти і затверджується відповідним органом управління у сфері освіти відповідно до кількості навчальних предметів інваріантної складової (базових, вибірково-обов’язкових) навчального плану закладу освіти за умови виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти.

Кількість навчальних годин визначається з розрахунку:

1) для здобувачів початкової та базової загальної середньої освіти за формою педагогічного патронажу, які проживають у селах і селищах (коли кількість здобувачів освіти у класі становить менше 5 осіб), і здобувачів освіти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти:

1-4-ті класи – 5 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

5-9-ті класи – 8 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

10-11-ті класи – 12 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

2) для здобувачів освіти за формою педагогічного патронажу, які мають особливі освітні потреби, у тому числі інвалідність:

1-4-ті класи – 10 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

5-9-ті класи – 14 годин на тиждень на кожного здобувача освіти;

10-11(12)-ті класи – 16 годин на тиждень на кожного здобувача освіти.

Генеральний директор

директорату дошкільної

та шкільної освіти А. О. Осмоловський

Кiлькiсть переглядiв: 717

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.